Klachten en geschillen

 1. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

 

 1. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze kantoorklachtenregeling of -brochure dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Onze klachtenfunctionaris is mr. A.S.M. Zweerman-Oude Breuil.

 

 1. Ons kantoor zal, via onze klachtenfunctionaris mr. A.S.M. Zweerman-Oude Breuil, een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Zowel u als degene over wie geklaagd wordt, wordt in de gelegenheid gesteld/kan een toelichting geven op de klacht.

 

 1. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen de opgegeven termijn na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

 

 1. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij:De secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur
  gevestigd te 2585 GJ Den Haag aan de Surinamestraat 24
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Telefoon: 070 – 3105310 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur).

 

 1. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

  .

 2. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien.

 

 1. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,- en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor kan tevens onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur

 

 1. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie.

 

 1. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.